1.- CONDICIONS GENERALS I D'UTILITZACIÓ D'AQUEST PORTAL WEB DE VENDA PER INTERNET.

Les presents estipulacions regulen la contractació de productes i serveis oferts i la publicitat dirigida als seus clients / usuaris per part de Electrodomèstics Maresme SLU, companyia mercantil que opera per Internet des de la seva pàgina web ( www.electromaresme.com ) oferint als seus clients productes tecnològics, electrònics, electrodomèstics, sistemes multimèdia, reproductors d'àudio / vídeo, aparells d'enregistrament d'imatge i so, llibres i publicacions i qualsevol altres productes que pugui afegir a la seva gamma en el futur. Les presents Condicions Generals regulen així mateix els drets i obligacions de les parts derivats de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos.

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina www.electromaresme.com estan obligats a conèixer i acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l'expressió "usuari" comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web www.electromaresme.com, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d'Internet.

Els serveis oferts per Electrodomèstics Maresme SLU, en aquesta web es regularan per les condicions contingudes en aquest contracte. Electrodomèstics Maresme SLU, es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran, tot això de conformitat amb que preveu l'art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús aquí relacionades si prem el botó "Acceptar" que figura al peu d'aquest document, o bé marca la casella corresponent en el moment d'efectuar la compra.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de Electrodomèstics Maresme SLU, les presents Condicions Generals s'estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola, i en particular en la Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.

2.- IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA OFERENT

Electrodomèstics Maresme SLU, amb domicili social al carrer Sant Joan núm. 22, de Vilassar de Mar, (08340), província de Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28609 de la secció de societats, foli 0023, Full B-136196, inscripció 1a., amb CIF Núm. B60974128, presta els seus serveis de venda electrònica per Internet a la seva pàgina web www.electromaresme.com

La seva adreça de contacte és el correu electrònic: comercial@electromaresme.com

El seu telèfon de contacte és el +34 937.506.889

El domicili a efectes de reclamacions correspondrà amb l'indicat com a domicili social de l'empresa.


3.- CONDICIONS LEGALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI I RESPONSABILITAT

Claredat i transparència en la informació:

Electrodomèstics Maresme SLU, en compliment del que disposa l'art. 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l'accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva raó social (dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades del client, d'accés exclusiu al mateix, que estiguin en poder de l'empresa.

Així mateix, d'acord amb el antemencionado Reial Decret Legislatiu 1/2007, ofereix al client tant la informació precontractual (veure aquestes condicions generals i la informació addicional en els diferents apartats de la web) com la confirmació de les informacions exigides legalment.

 

4.- CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI / CLIENT

L'usuari de la pàgina web de Electrodomèstics Maresme SLU, tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, si bé Electrodomèstics Maresme SLU, es reserva el dret a restringir l'accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web de Electrodomèstics Maresme SLU, té dret a registrar-se com a client, podent per tant acollir-se a les ofertes especials destinades al col·lectiu de clients registrats si compleix amb les concretes condicions de l'oferta que per a cada producte s'especifiquin.

La informació pública continguda en la pàgina web de Electrodomèstics Maresme SLU, referida tant a la companyia Electrodomèstics Maresme SLU, com a les marques, productes, logotips de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, pel que no s'autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client / usuari alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de Electrodomèstics Maresme SLU, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes que preveu l'apartat XI sobre Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Registre d'usuari:

El client / usuari amb caràcter previ a la formalització de la compra de qualsevol dels productes oferts per Electrodomèstics Maresme SLU, haurà de registrar les seves dades i circumstàncies personals necessàries per a la formalització del contracte de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI / NIF , domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon / fax).

L'usuari només podrà contractar i realitzar comandes si és major d'edat. En cas contrari, la responsabilitat per fer comandes per menors d'edat anirà a càrrec dels pares o els tutors legals del menor.

Per poder realitzar comandes a la pàgina web, cada client proporcionarà a Electrodomèstics Maresme SLU, de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal.

Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de manera fraudulenta o falsa es poden considerar delicte de falsedat de documents mercantils.

Electrodomèstics Maresme SLU, podrà oferir al client un sistema de registre personal a través d'una clau d'accés personalitzada (login) i una contrasenya (password) per facilitar al client futures operacions de compra. En aquest cas, el client pot designar el criteri la clau i la contrasenya desitjades, sempre que aquestes estiguin disponibles o no estiguin assignades a altres clients. Mitjançant un procés automàtic, Electrodomèstics Maresme SLU, si ho desitja el client, generarà la clau d'accés i la contrasenya per al client. No s'admetran claus o contrasenyes amb continguts immorals, injuriosos, vexatoris, discriminatoris o que contravinguin el que disposen les lleis, ni aquelles amb termes que al·ludeixin a marques, productes o denominacions protegits per les disposicions legals sobre Propietat Intel·lectual, industrial o contràries als drets a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia clau d'accés i de la seva contrasenya. Electrodomèstics Maresme SLU, queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d'accés.

 

5- PROCÉS D'OFERTA I ACCEPTACIÓ

Condicions de compra-venda del producte

Política de preus:

Electrodomèstics Maresme SLU, es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

En el procés de compra electrònica es seguiran els passos que determina el menú d'opcions consignat en la pàgina web de Electrodomèstics Maresme SLU:

Informació sobre el producte ofert al client:

inclou les característiques tècniques, descripció, termini de garantia, marca del fabricant, fotografia orientativa (si escau).

Informació sobre el preu del producte:

informació del preu final o preu venda al públic del producte a adquirir, contenint en la mateixa comanda el cost final per al client i incloent IVA, despeses d'enviament i assegurança de mercaderies i manipulació derivat del transport. El cost final, per tant, serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació escollint l'opció "acceptació de la comanda" del menú d'opcions.

Els possibles descomptes o regals promocionals seran lliurement dirigits per Electrodomèstics Maresme SLU, als col·lectius designats en cada moment per Electrodomèstics Maresme SLU, o en funció del producte ofert, segons la publicitat existent en cada moment a la seva pàgina web.

Segons, EGEDA (SGAE) i l'ordre ministerial BOE N º 148, Ordre PRE / 1743/2008 publicada el 19 de juny de 2008, Electrodomèstics Maresme SLU, integra en els preus de tots els articles (aparells i equips) subjectes al cànon, l'increment de remuneració compensatòria per còpia privada.

Acceptació de la comanda: en el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts.

Maresme SLU emmagatzemarà electrònicament la comanda, excepte error de tipografia raonable, en aquest cas, la comanda no podrà ser processat.

Electrodomèstics Maresme SLU, després de l'acceptació de la comanda informarà el client d'aquesta acceptació, mitjançant l'enviament de la confirmació de la comanda al correu electrònic indicat

El compromís adquirit per Electrodomèstics Maresme SLU, de venda i lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, de manera que Electrodomèstics Maresme SLU, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals com una demanda abusiva, multicomanda interactiva o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix.

Nota important per a la compra de "Oportunitats":

Electrodomèstics Maresme SLU, podrà oferir productes en aquesta secció provinents de devolucions de clients o amb alguna falta no significativa per al seu funcionament (p. ex. Embalatge no original) que es descriurà de forma exacta i detallada en la descripció de l'article. Tots els productes d'aquesta categoria són completament nous excepte els que específicament s'indiqui en la seva descripció que no ho siguin. Per aquests últims, Electrodomèstics Maresme SLU, respondrà davant qualsevol falta de conformitat en el termini d'un any des del lliurament (segons el termini reconegut per aquest tipus de productes en l'art. 123 del Reial Decret Legislatiu 1/2007) presumint que les faltes de conformitat durant els primers sis mesos ja existien quan el bé es va lliurar (excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la manca de conformitat), corresponent al comprador provar en els restants 6 mesos que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament.


Formes de pagament pel client:

S'estableixen els següents sistemes de pagament:

1.-Prepagament mitjançant transferència bancària o ingrés en efectiu

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària de l'import íntegre a favor del compte bancari de titularitat de Electrodomèstics Maresme SLU, publicada a la seva web, en ambdues modalitats de prepagament amb menció expressa del nombre de comanda al qual es refereix el pagament.

Electrodomèstics Maresme SLU, procedirà a l'enviament un cop s'hagi rebut l'ingrés al compte bancari d'aquesta mercantil i sempre que s'hagin sol licitat productes amb disponibilitat immediata.

És important recordar que alguns bancs poden trigar 1-2 dies hàbils a fer efectiva la transferència, i els ingressos en compte poden trigar un mínim de 24 hores a veure reflectits en el nostre sistema.

Important: Les comandes amb aquest mètode de pagament que no s'abonin en el compte d'Electrodomèstics Maresme SL, 7 dies després de la confirmació de la comanda, seran cancel·lades de forma automàtica després transcórrer el termini indicat.

Aquest servei no tindrà cap recàrrec sobre l'import total de la vostra compra.


2.-Contra reemborsament:

El client efectuarà el pagament íntegre en efectiu en el moment del lliurament de la mercaderia en el lloc designat per aquest al realitzar la comanda. Electrodomèstics Maresme SLU, es reserva el domini i conservarà la plena propietat de l'article fins al íntegre pagament per part del client incloent possibles errors del venedor o transportista del mateix.

 3.-Targeta de crèdit

El pagament mitjançant targeta de crèdit, per raons internes d'aquesta mercantil només es podrà realitzar amb targetes de les marques VISA, MASTERCARD i JCB.

Aquest servei no tindrà cap recàrrec sobre l'import total de la vostra compra.

4.-PayPal

El pagament mitjançant PayPal, per raons internes d'aquesta mercantil tindrà un recàrrec del 3,4% sobre l'import total de la seva compra, segons es mostra en el desglossament del preu.

Factura:

Electrodomèstics Maresme SLU, emetrà factura física que remetrà i lliurarà juntament amb la comanda al domicili del client designat per aquest.

Electrodomèstics Maresme SLU, adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. (Reial Decret 1496/2003 sobre normes de facturació, modificat per Reial Decret 87/2005). La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, de manera que el client ha d'assegurar de realitzar la comanda del nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.

Electrodomèstics Maresme SLU, adverteix, que per motius de protecció de dades personals, únicament s'emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s'emetran duplicats a tercers. Electrodomèstics Maresme SLU, no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a l'adreça designada pel titular del contracte. Un cop transcorregut el termini de garantia, no podran emetre més duplicats de factures.

Termini de lliurament del producte adquirit:

S'estableix un termini aproximat de deu dies per el lliurament efectiu del producte a comptar des del moment en què es va fixar la data de lliurament del mateix al formalitzar la comanda en les comandes de pagament contra reemborsament. Les comandes per pagament avançat amb constància de pagament dins el termini de lliurament fixat durant la formalització de la comanda tindran com a data d'inici del còmput el mateix que el de les comandes per pagament contra reemborsament. Per les comandes per pagament avançat sense constància de pagament dins el període de lliurament del producte fixat en formalitzar la comanda, el termini de deu dies començarà a comptar des que Electrodomèstics Maresme SLU, tingui coneixement de la realització d'aquesta pagament.

El termini de lliurament de la mercaderia depèn de la localitat on aquesta hagi de lliurar-se al client.

Per al supòsit de retard en el lliurament superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat en formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a Electrodomèstics Maresme SLU, el client, prèvia reclamació escrita (carta, fax o correu electrònic), podrà desistir unilateralment de la comanda, reemborsant-li les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents del Reial Decret Legislatiu, 1/2007.

Lloc i forma del lliurament:

La comanda serà lliurada en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems i generi despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La modificació de l'adreça de lliurament un cop lliurada la comanda al transportista no serà possible llevat que el client faci càrrec de les despeses i així s'acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en què es consignaran les dades que permetin identificar el client, la comanda, l'import total del reemborsament (només per a les comandes en la modalitat de pagament contra reemborsament) i el nombre de paquets que composen l'enviament.

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: Cal que la part compradora s'asseguri que el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, haurà d'anotar aquest fet en l'albarà del transportista, rebutjar l'enviament i notifica-ho per escrit a Electrodomèstics Maresme SLU, en les següents 24 hores. En casos de deteriorament del producte o falta de conformitat a causa del transport (els quals no siguin manifestos en el moment del lliurament o no siguin visibles exteriorment), la part compradora haurà de notificar-ho a Electrodomèstics Maresme SLU, en el transcurs dels set dies naturals posteriors a la recepció via correu electrònic a l'adreçacomercial@electromaresme.com.

La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions de Electrodomèstics Maresme SLU, per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix, restituir les quantitats pagades pel producte en cas de comandes en la modalitat de prepagament excepte les despeses de reexpedició (devolució).

Electrodomèstics Maresme SLU, servirà seus productes oferts a la pàgina web únicament a la península de l'Estat Espanyol. Les comandes fora d'aquesta zona (exemple les illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla) no podran ser ateses.


6.- GARANTIA DELS PRODUCTES

La garantia dels productes venuts per Electrodomèstics Maresme SLU, es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent, en particular, en l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, llevat que una d'aquestes sigui impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

En cas de manca de conformitat del producte, es reconeix un termini de dos anys a partir del moment del lliurament perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets, ara bé, només en els 6 mesos següents al lliurament es presumirà que la manca de conformitat ja existia en el moment del lliurament, corresponent al comprador provar, en la resta 18 mesos (és a dir, des del setè fins a finalitzar els dos anys) que el bé era no conforme, tot això d'acord amb l'article 114 i següents del Reial Decret Legislatiu (Fullet garanties (PDF)).

Garantia comercial: Els fabricants poden oferir garanties addicionals, l'extensió i durada difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties són exclusivament a càrrec del fabricant que s'obliga a elles.

En virtut del Reial Decret Legislatiu, el venedor està obligat a lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els termes que el mateix estableix (article 114), en virtut del qual:

"El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte."

En tot cas, haurà de correspondre el número de sèrie del producte a reparar amb el que consti en els arxius de Electrodomèstics Maresme SLU.

Electrodomèstics Maresme SLU, no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com curt circuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d'accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

El còmput de la garantia començarà el mateix dia de lliurament, en virtut de l'article 123 del Reial Decret Legislatiu esmentat.

En cas de reparacions de productes, el client haurà d'acudir exclusivament als serveis tècnics oficials (reconeguts i llicenciats pels fabricants). Es recomana acudir als SAT per agilitar els tràmits de reparacions.

Sense perjudici del règim de sanejament més amunt descrit, i encara en cas de plena conformitat del bé, el client pot abandonar la comanda i retornar-lo en el termini de catorze dies hàbils, tal com s'indica en els apartats següents, així com al document de desistiment que es lliura en el moment de la contractació.

La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri a la factura i només el titular podrà exigir la mateixa.

Electrodomèstics Maresme SLU, no es responsabilitzarà d'atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través Electrodomèstics Maresme SLU, i / o que no constin a la factura de venda.


7.- DRETS DEL CLIENT

Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb el que estableix la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades.

No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu exprés consentiment.

No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d'haver-los rebutjat.

Accedir, rectificar, cancel·lar i / o oposar-se al tractament de les dades personals del client que constin a la base de dades de Electrodomèstics Maresme SLU, a petició del client, tot això d'acord amb el que disposa l'apartat sobre Protecció de Dades Personals.

Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de Electrodomèstics Maresme SLU.

Conèixer en cada moment l'estat de tramitació de la comanda efectuada.

El client (consumidors o usuaris es consideren únicament les persones físiques o jurídiques que adquireixen, utilitzen o gaudeixen el producte com a destinataris finals) tindrà dret al desistiment del contracte en un termini de catorze dies hàbils des de la recepció del mateix, prèvia comunicació a Electrodomèstics Maresme SLU, dins d'aquest termini perquè s'estableixin les vies de devolució oportuns (nombre de devolució, i forma i direcció de lliurament de l'enviament de devolució), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte, no sent abonables els costos relacionats amb la comanda ni els costos de transport, tot això segons el document de desistiment que es lliura en el moment de contractar. Electrodomèstics Maresme SLU, es compromet a la devolució de l'import en un termini màxim de 14 dies hàbils, escurçant així en dues setmanes el termini obligatori estipulat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007.


Important: Tindran la consideració de consumidors les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. Electrodomèstics Maresme SLU, no accepta devolucions per desistiment per part d'empreses o autònoms.

No tindran la consideració de consumidors i usuaris aquells que sense constituir-se en destinataris finals adquireixin, emmagatzemin, utilitzin o consumeixin béns o serveis, per tal d'integrar-los en processos de producció, transformació, comercialització, activitat professional o prestació a tercers, per la qual cosa no es beneficien dels drets atorgats als consumidors. Electrodomèstics Maresme SLU, no accepta devolucions per desistiment per part d'empreses.

Electrodomèstics Maresme SLU, acceptarà únicament un mínim desgast del producte a causa exclusivament a prova per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva sense alterar les condicions del producte en el moment del lliurament. En casos d'ús anormal del bé no s'acceptarà aquesta devolució. Les despeses de devolució seran restats del preu del producte en el moment de la devolució dels diners. La mercaderia a retornar ha de ser prèviament assegurada per part del client mitjançant i exclusivament per la companyia de transport contractada per Electrodomèstics Maresme SLU. El cost addicional per al comprador serà de 1,25% del valor total (IVA incl.) de la mercaderia i ha de ser pagat en efectiu directament al transportista. En cap cas serà possible gestionar tràmits de devolucions o canvi de mercaderia en el domicili social de Electrodomèstics Maresme SLU.

Electrodomèstics Maresme SLU, no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats pel client, o aquelles mercaderies que es retornin incompletes tant en els seus elements principals com accessoris. No és procedent el dret de desistiment fora del termini indicat ni sobre productes subjectes a fluctuacions d'un mercat no controlat per Electrodomèstics Maresme SLU, ni sobre objectes peribles, objectes que puguin ser fàcilment reproduïts amb caràcter immediat o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats . Tampoc procedirà el desistiment sobre mercaderies o comandes que puguin considerar-se per les seves característiques, comandes especials sol·licitades pel client.

En casos de desgast o deteriorament del bé per causes no degudes exclusivament a la seva prova, per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva, Electrodomèstics Maresme SLU, podrà pactar amb el client la indemnització corresponent i proporcional al deteriorament.

Excepcions:

La devolució per desistiment dels següents productes no serà en cap moment possible:

  • Tot tipus de Programari, jocs per a consoles, DVD, Blu-ray, memòries, components i consumibles informàtics com gràfiques, discs durs, bateries, CPU i plaques base, TDT de pagament el precinte / Embalatge hagi estat danyat o obert.

  • Per motius d'higiene tot tipus de productes relacionats amb la Cura personal, salut i higiene.

  • Tots els productes que requereixin contacte directe amb algunes parts del cos com ara Auriculars In-EAR, raspalls de dents, planxes de cabell o productes de la gamma Fitness & Salut, l'embalatge desls quals hagi estat desprecintat o es detectin els més mínims signes d'ús

  • Tot tipus de Robotica / Ràdio Control amb embalatge obert, que, per la seva naturalesa de múltiples peces, embalatge de seguretat i memòries, no pot ser retornat.

  • Cafeteres amb més degustacions de les estrictament necessàries per prendre la decisió (indicat per comptadors incorporats).

  • Tot tipus de portàtils i ordinadors de sobretaula que no es torni a les mateixes condicions del lliurament. Això implica que el sistema ha d'estar restaurat respectant les particions i programes originals. Els discs durs han d'estar lliures de continguts aliens.

  • Tot tipus de productes que requereixin una instal·lació fixa professional i hagin estat instal·lats després de la compra (campanes, forns, Car-HiFi).

  • Aquells productes d'instal·lació fixa (com campanes, fogons, Car-Àudio) requereixen un control intens per la nostra part, per descartar manipulacions. El tràmit per a aquests productes pot demorar més de l'habitual.

  • Tot tipus de productes de qualsevol gamma que es lliuri amb embalatges tipus “blister” el qual hagi estat danyat o obert.

Instruccions per a l'enviament (devolució) de productes:

El lliurament d'una possible devolució no es gestionarà directament a les nostres instal·lacions, sinó que es lliurarà al transportista per al seu enviament.

Informem que, per evitar qualsevol incidència, cal que els productes més petits (càmeres, accessoris, etc.) Vagin protegits per un embalatge addicional extern tal com l'ha rebut vostè al seu domicili i evitar així qualsevol tipus de desperfecte o manipulació de l'embalatge original del producte durant el transport. Per als productes més grans (televisors, electrodomèstics, etc.), no és imprescindible un embalatge extern protegint l'original, però, és important que s'asseguri que el producte s'enviï degudament protegit dins de la caixa original amb les proteccions destinades per aquest fi (suros, porexpan, plàstic bombolla, etc.) i evitant qualsevol tipus de manipulació en el mateix.

Per a qualsevol dubte sobre el correcte enviament dels productes a Electrodomèstics Maresme SLU, consulteu amb el nostre departament d'Atenció al Client.

Seran rebutjades totes les devolucions de productes que no comptin amb l'embalatge original i / o que no presentin el formulari original de devolució (amb N ° RMA) d'Electrodomèstics Maresme SLU.


8.-OBLIGACIONS DE L'USUARI / CLIENT

Conservar les seves claus personals amb la deguda diligència.

Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per Electrodomèstics Maresme SLU, a la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, introduir continguts denigrants o interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret.

Respectar el pacte de compra un cop acceptat la comanda, amb l'oportú pagament del preu concertat i abstenir-se de dur a terme conductes abusives i antijurídiques en la contractació

Utilitzar la informació publicada per Electrodomèstics Maresme SLU, exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per Electrodomèstics Maresme SLU, en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.


9.-DRETS DE ELECTRODOMÈSTICS MARESME SLU.

Conservar, modificar o suspendre la seva web sense previ avís.

Modificar el preu de les ofertes.

Rebutjar comandes per falta d'existències o impagament del client.

Rebutjar l'accés a les eines informàtiques a clients en cas d'incompliment d'aquestes condicions.

Percebre l'import de les compres del client acceptada la transacció.

Reservar el domini i conservar la plena propietat de l'article fins al íntegre pagament per part del client.

Reservar-se el dret d'efectuar sorteigs de béns o serveis en la seva pàgina web.

Utilitzar la informació publicada per Electrodomèstics Maresme SLU, exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per Electrodomèstics Maresme SLU, en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

Procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics.

 

10.-DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, ..., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts en la pàgina Web "www.electromaresme.com") són propietat d'Electrodomèstics Maresme SLU, o de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de Electrodomèstics Maresme SLU, o, si s'escau, de l'empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts.

L'accés als serveis subministrats no suposa per part de Electrodomèstics Maresme SLU, renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l'honor o la intimitat i la bona fe, correspondrà exclusivament a l'usuari, eximint en tot cas a Electrodomèstics Maresme SLU, de qualsevol responsabilitat que es derivi d'aquestes conductes.

 

11.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Electrodomèstics Maresme SLU, no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

 

12.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació:

La informació rebuda per Electrodomèstics Maresme SLU, a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. Electrodomèstics Maresme SLU, observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per, en relació a aquestes dades, evitarà la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l'objecte de la contractació dels serveis que presta.

D'acord amb la legislació vigent, Electrodomèstics Maresme SLU, recull dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer de què és titular i el tractament està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les comandes sol · licitades a la Companyia i respondre a les consultes que els usuaris puguin formular. L'entitat responsable dels fitxers és Electrodomèstics Maresme SLU,

L'usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per donar-se d'alta com a client de la Companyia i formalització de contractes de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI / NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon / fax)

El registre d'aquestes dades és obligatori, la manca de formalització d'aquests per part de l'usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Electrodomèstics Maresme SLU, pugui gestionar correctament les comandes efectuades.

Electrodomèstics Maresme SLU, sol·licita dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l'usuari. L'usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessària per a l'alta com a client o formalització de la compra. Electrodomèstics Maresme SLU, pot permetre que terceres empreses de publicitat col·loquin anuncis al seu web.

Les dades podran ser utilitzades per Electrodomèstics Maresme SLU, amb la finalitat de remetre a l'usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l'adreça de correu electrònic o personal proporcionada, cosa que el client consent expressament, no obstant això, el client podrà optar en tot moment per rebutjar l'enviament d'aquesta informació enviant un correu electrònic en aquest sentit.

Igualment, el client consent expressament que Electrodomèstics Maresme SLU, comuniqui aquestes dades a empreses o bancs per a la gestió del transport i del cobrament de la comanda. Electrodomèstics Maresme SLU, podrà així mateix dur a terme altres comunicacions de dades previstes en la llei.

Les dades recollides per Electrodomèstics Maresme SLU, podran ser tractades i emmagatzemades a Espanya, o qualsevol altre país on tingui instal·lacions i / o els allotjaments web, per la qual cosa el client presta expressament el seu consentiment, tot això d'acord amb el que preveu la llei.


Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Electrodomèstics Maresme SLU, entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l'exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: c/ Sant Joan núm. 22, de Vilassar de Mar, (08340), província de Barcelona.

 

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades:

Electrodomèstics Maresme SLU, declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l'usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.


Contacti'ns

El nostre servei d'atenció:

Telèfon:+34 937 50 68 89

Contacteu amb el nostre servei d'assistència